margologo.gif (7302 bytes)

Piano Keys

Level: Beginner

musicMaterials:
1 hook
2 yards of string
69 white pony beads
32 black pony beads